Stichting Carillon Zoetermeer

 

 

Staat van baten en lasten 2018

 

 

 

 

 

realisatie

BATEN

 

LASTEN

 

Donateurs

895

Concerten

1.050

Sponsors

700

Reiskosten

 

Rente

21,56

Onderhoud

 

 

 

Administratie

154,36

 

 

BUMA

137,36

 

 

Saldo over

10,04

 

 

 

 

TOTAAL

2.176,72

TOTAAL

2.166,68

 

 

Balans per 31 december 2018

 

 

 

31-12-2017

31-12-2018

 

31-12-2017

31-12-2018

ACTIVA

 

 

PASSIVA

 

 

Zakelijke rekening

1.170,46

598,78

Reserve onderhoud

23.274,79

20.630,92

Zakelijke spaarrekening

19.711,58

19.732,14

Reserve algemeen

2.381,75 -/-

0

Debet Ztm Jazz

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

20.882,04

20.630,92

 

20.882,04

20.630,92

 

 

Toelichting   2018

 

Om een eerlijker beeld van de financiën te kunnen geven is conform eerdere jaren wederom 2750,- afgeboekt van de onderhoudsreserve ten gunste van de negatieve algemene reserve.

Het dit jaar uitgespaarde onderhoud ad. 555,- en de debiteur (300,-) zijn ten gunste van de algemene reserve gebracht. Het positieve saldo (10,04) is ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Daarmee werd de negatieve reserve algemeen zo klein, dat die is afgeboekt ten laste van de reserve onderhoud.

 

 

 

Ronald Grootveld, penningmeester                   30 januari 2019

 

Bestuur van de stichting:

Vacature                  Voorzitter

R. Grootveld              Penningmeester

J. van Oeveren          Secretaris:  johov49@gmail.com Oranje Nassauplantsoen 13 2731BB Benthuizen.

tel. 0682005759

Mw. C. van Koningsveld  lid

 

Belastingtechnische zaken:


Stichting


Carillon Zoetermeer

Beleidsplan 2017-2019 Dit beleidsplan beoogt de doelstellingen van de stichting en de haalbaarheid daarvan in de eerstkomende twee jaar te formuleren. Het begint met een stukje geschiedenis, beschrijft de huidige situatie en geeft de beoogde doelen voor de komende tijd aan.

Geschiedenis:

De Stichting is opgericht in 1977 met de sindsdien onveranderde doelstelling: “het bouwen, in stand houden en doen functioneren van een carillon in de toren van de hervormde Oude Kerk aan de Dorpsstraat te Zoetermeer”. Met behulp van subsidies en giften kon het carillon in 1978 worden gerealiseerd. Regelmatig werden concerten gegevend door een beiaardier en dagelijks zorgden muziekbanden elk kwartier voor carillonklanken. Het is de loop der jaren nooit gelukt de concerten en het automatische spel structureel te financieren. Door de inspanningen van het bestuur hielden incidentele subsidies en giften van bedrijven en particulieren het klokkenspel in stand. In 1989 zijn de muziekbanden vervangen door een speelcomputer en in 1997 kocht de gemeente Zoetermeer een enkele jaren verstrekte subsidie met een grotere bijdrage ineens af. De speelcomputer is in 2011 vernieuwd.

Concerten:

Het streven is concerten door een gekwalificeerde beiaardier minstens eens per vier weken te doen plaatsvinden. De concerten worden bij voorkeur gegeven door de vaste beiaardier van de stichting.

Muziek:

De speelcomputer zorgt overdag elk kwartier voor een melodie. Om de drie a vijf jaar zal de muziekkeuze worden herijkt en zonodig aangepast.


Onderhoud:

Het instrument heeft te lijden van weer en wind en behoeft dus regelmatig onderhoud. Tussentijds onderhoud vindt plaats door vrijwilligers. Jaarlijks onderhoud vindt volgens contract plaats door een gespecialiseerd bedrijf. Deze gang van zaken zal worden voortgezet.


Organisatie:

Het bestuur werft binnen de statutaire beperkingen nieuwe of vervangende bestuursleden, teneinde het draagvlak in de Zoetermeerse samenleving voor de stichting zo groot mogelijk te houden. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij hun vaardigheden en netwerk inzetten ten behoeve van de stichting.

Middelen:

Teneinde het voortbestaan van het carillon te waarborgen en de bespelingen mogelijk vaker te laten plaatsvinden, streeft het bestuur naar extra inkomsten. In de praktijk is structurele financiering in het dertigjarige bestaan van de stichting onmogelijk gebleken. Het bestuur is voortdurend alert op incidentele mogelijkheden. Teneinde giften aantrekkelijker te maken, is in 2011 de status van


Algemeen Nut Beogende Instelling verkregen. Het vermogen van de stichting wordt risico-arm belegd. Het dient als buffer voor onderhoud in de toekomst en wordt zonodig besteed conform de doelstellingen van de stichting. Alle beiaardiers ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten. Professionele beiaardiers krijgen hun concerten vergoed conform de normen van de Nederlandse Klokkenspelvereniging. Amateurs ontvangen een daarvan afgeleide vergoeding van 50%. Bestuurders ontvangen geen andere vergoeding dan voor daadwereklijk gemaakte kosten.


Publiciteit:

Een actuele website zorgt voor publiciteit. Donateurs ontvangen een nieuwsbrief, die een keer per jaar verschijnt. Bij bijzondere gelegenheden wordt de plaatselijke pers ingeschakeld.

Fiscaal nummer 816029726.

Stichting Carillon Zoetermeer

Stichting Carillon Zoetermeer

Stichting Carillon Zoetermeer

 

 

Begroting 2017

 

 

 

Toelichting

 

De inkomsten zijn hoopvol begroot. Als de donateurs zich van dezelfde goede kant laten zien als vorig jaar en als we de sponsors kunnen vasthouden, zijn de begrote inkomsten haalbaar.

Subsidiëring door de gemeente Zoetermeer zoals in 2016 is nodig om de concerten te kunnen bekostigen. Die subsidie is niet begroot want nog onzeker.

Door uitgave in eigen beheer kunnen de kosten voor de Nieuwsbrief ook in 2017 nihil zijn.

Het aantal carillonconcerten is met ingang van 2012 noodzakelijkerwijs gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. Voor het oorspronkelijke niveau (elke twee weken) komen we ruim 1.500,- tekort.

 

Het vermogen bedraagt ruim 25.000,- waarbij wordt aangetekend dat dit een onderhoudsreserve is en de afgelopen jaren al flink op deze reserve is ingeteerd door uitgaven, niet zijnde onderhoud. De kosten voor groot onderhoud bedragen in 2017 naar verwachting ruim 5.000,- ten laste van het vermogen. Door de restauratie en tijdelijke uitname van de klokken is regulier onderhoud niet nodig en zal de bespeling helaas alleen in de tweede helft van het jaar plaatsvinden.

 

Ronald Grootveld

penningmeester

19 februari 2017 / 14-6-2017

Stichting Carillon Zoetermeer

 

 

Staat van baten en lasten 2016

 

 

realisatie

 

 

realisatie

BATEN

 

 

LASTEN

 

Donateurs

1.265

 

Concerten

1.836,10

Sponsors

2.450

 

Reiskosten

 

Rente

109,20

 

Onderhoud

 

 

 

 

Administratie

154,89

 

 

 

BUMA

135,91

Saldo tekort

 

 

Saldo over

1.697,30

 

 

 

 

 

TOTAAL

3.824,20

 

TOTAAL

3.824,20

 

 

Balans per 31 december 2016

 

 

31-12-2016

31-12-2015

 

31-12-2016

31-12-2015

ACTIVA

 

 

PASSIVA

 

 

Zakelijke rekening

2.910,09

1194,80

Reserve onderhoud

31.630,57

34.380,57

Zakelijke spaarrekening

22.160,45

22051,25

Reserve algemeen

6.560,03 -/-

-/- 11.134,52

 

 

 

Crediteuren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

25070,54

23246,05

 

25.070,54

23.246,05

 

 

Toelichting   2016

 

In de balans 2015 was een fout geslopen, waardoor het saldo op de spaarrekening ca. 125,- lager behoorde uit te vallen en de negatieve algemene reserve daardoor iets hoger. Dit is in bovenstaande opgave gecorrigeerd.

Het aantal betalende donateurs bedroeg in 2016 evenals vorig jaar ruim 50. Het aantal donateurs dat bekend is (100), draagt lang niet allemaal bij. Sponsoring kwam dit jaar van het Historisch Genootschap en Zoetermeer Jazz. Voorts steunden vijf particulieren ons met bedragen van 100,- of hoger en financierde de gemeente Zoetermeer een aantal concerten (1200,-) ter gelegenheid van feestdagen.

De kosten PR bleven 0 door uitbrengen van de Nieuwsbrief in eigen beheer en gratis publiciteit door persberichten in de lokale bladen. Dit jaar is geen onderhoud gepleegd vanwege de verwachte restauratie van de toren.

Al met al leverde dit een positief saldo op in 2016, dat gebruikt is om de negatieve algemene reserve te verkleinen. Om een eerlijker beeld van de financiën te kunnen geven, is voorts besloten die negatieve reserve in vier jaar af te boeken ten laste van de Reserve Onderhoud. In 2016 (1e jaar) is 2750,- afgeboekt.

 

 

 

Ronald Grootveld, penningmeester                   19 februari 2017

Stichting Carillon Zoetermeer

 

 

Staat van baten en lasten 2017

 

 

realisatie

 

 

realisatie

BATEN

 

 

LASTEN

 

Donateurs

1.642,50

 

Concerten

750

Sponsors

1.385,52

 

Reiskosten

 

Rente

50,13

 

Onderhoud

5.616,78

 

 

 

Administratie

214,49

 

 

 

BUMA

135,91

Saldo tekort

4.199,50

 

PR

560,47

 

 

 

 

 

TOTAAL

7.277,65

 

TOTAAL

7.277,65

 

 

Balans per 31 december 2017

 

 

31-12-2017

31-12-2016

 

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVA

 

 

PASSIVA

 

 

Zakelijke rekening

1.170,46

2.910,09

Reserve onderhoud

23.274,79

31.630,57

Zakelijke spaarrekening

19.711,58

22.160,45

Reserve algemeen

2.381,75 -/-

 6.560,03 -/-

 

 

 

Crediteuren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

20.882,04

25.070,54

 

20.882,04

25.070,54

 

 

Toelichting   2017

 

Het aantal betalende donateurs bedroeg in 2017 evenals vorig jaar ruim 50. Het aantal donateurs dat bekend is (100), draagt lang niet allemaal bij. Sponsoring kwam dit jaar van het Historisch Genootschap en Zoetermeer Jazz. Voorts steunden drie particulieren ons met bedragen van 100,- of hoger. Het Cultuurfonds Zoetermeer ondersteunde de activiteiten op Monumentendag, waardoor de kosten voor die dag (PR, extra concert, transport oefenklavier) beperkt bleven tot ca. 50,-.

De Nieuwsbrief werd gemaakt in eigen beheer en gratis publiciteit kregen we door persberichten in de lokale bladen. Dit jaar is gecombineerd met de restauratie van de toren groot onderhoud gepleegd. De kosten van montage en transport werden als noodzakelijk voor de restauratie, gedekt door de Protestantse gemeente Zoetermeer, eigenaar van het carillon.

De kosten van concerten bleven noodgedwongen laag, vanwege het ontbreken van een carillon gedurende de maanden januari t/m augustus.

De onderhoudskosten zijn geheel ten laste van de onderhoudsreserve gebracht. Daardoor ontstond een positief saldo van ruim 1400,- dat ten gunste van de algemene reserve is geboekt. Om een eerlijker beeld van de financiën te kunnen geven, is in 2016 besloten die negatieve reserve af te boeken ten laste van de Reserve Onderhoud. In 2017 (2e jaar) is daarom weer 2750,- afgeboekt.

 

 

Ronald Grootveld, penningmeester                   23 januari 2018


 

 

 

  

De beiaardier:

Gijsbert Kok (1963) studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag de hoofdvakken orgel en kerkmuziek. In 1988 behaalde hij het diploma Uitvoerend Musicus Orgel en het Praktijkdiploma Kerkmuziek.
Hij volgde daarna masterclasses voor orgel in binnen- en buitenland.
Tevens studeerde hij beiaard bij Bernard Winsemius aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Hij behaalde het diploma Uitvoerend Musicus Beiaard met aantekening improvisatie in 1995.
Hij was winnaar van beiaardconcoursen in Tilburg, Groningen en Enkhuizen.
In 2006 behaalde hij een masters degree in orgelimprovisatie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Zijn docenten waren Henco de Berg en Ansgar Wallenhorst (D).

Vervolgens studeerde hij theorie der muziek aan het Rotterdams conservatorium bij Peter - Jan Wagemans en Patrick van Deurzen.
In 2009 behaalde hij zijn bachelor-dipoma, in juni 2010 slaagde hij cum laude voor de master-degree muziektheorie. Zijn afstudeeronderzoek heeft als titel:

"Woher soll nun das wirkliche Verstehen für meine Harmonik kommen?"
Max Reger, Hugo Riemann en de tonale harmonie rond 1900

Het onderzoek richt zich op de ontwikkelingen van de functionele harmonieleer vanaf Hugo Riemann tot heden (inclusief de Amerikaanse Neo- Riemann Theory), het beschrijft de toepassingsmogelijkheden daarvan bij de verklaring van het werk van Max Reger en het geeft enkele alternatieve theoretische uitgangspunten voor de verklaring van Regers harmonische taal.

Gijsbert Kok is beiaardier van o.a. Bergen, Voorschoten, Weesp en Zoetermeer.
Hij is als organist verbonden aan de Domkerk in De Lier, de Salvatorkerk in Bodegraven en de American Protestant Church in Den Haag.
Hij treedt als organist en beiaardier regelmatig op, zowel in Nederland als daarbuiten.
Tussen 1999 en 2006 maakte hij zeven beiaardtournees door de USA.
Composities en bewerkingen van zijn hand voor koor, orgel en beiaard zijn uitgegeven bij diverse uitgeverijen.

www.gijsbertkok.nl